ACTIEF DEELNEMERS BELANG
METAAL & TECHNIEK.

LIJST VOOR VERANTWOORDINGSORGAAN PMT

“Wij zijn actief, betrokken, deskundig en divers.”

ONS DOEL.

WAT WILLEN WIJ.

Het is belangrijk om goed in beeld te brengen waar we voor staan, wat we willen realiseren en waarom u op ons zou moeten stemmen. Vindt u de onderstaande punten ook belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het PMT? Doe dan met ons mee.
 • Een goed en stabiel pensioen tegen aanvaardbare kosten.
 • De huidige premie die deelnemers betalen vinden wij ruim voldoende om een goed pensioen te realiseren. Verhoging van deze premie achten wij in het nieuwe stelsel niet nodig.
 • Een eerlijke en transparante overgang voor alle deelnemers naar het nieuwe pensioenstelsel.
 • Aandacht voor deelnemers voor wie de overgang ongunstig kan uitpakken.
 • Goede en eenvoudig communicatie over pensioen. Geen ingewikkelde brieven maar inzet van webinars, social media en een pensioen-app.
 • Zorgvuldig beleggen, met veel aandacht voor de eigen sector en beleggen in Nederland; bijvoorbeeld huizen voor jongeren en ouderen.
 • Duurzaam beleggen loont zeker op lange termijn, wij zijn daar een voorstander van. Wij willen bijvoorbeeld niet beleggen in de wapenindustrie, landen waar kinderarbeid is toegestaan en in sterk milieuvervuilende sectoren.
 • Goede oplossingen voor werknemers die arbeidsongeschikt raken of door privé-omstandigheden problemen ondervinden. Dus een goed nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
 • Meer aandacht voor diversiteit. De positie van jongeren, vrouwen en deeltijd werknemers is ook van groot belang.
 • Wij willen dat het Verantwoordingsorgaan transparant en zorgvuldig de deelnemers informeert, wij zullen dat regelmatig op onze site doen.

Verkiezingen.

Verantwoordingsorgaan PMT.

PMT organiseert in de week van 15 tot 22 maart 2022 verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan. Het zijn verkiezingen voor zowel de geleding van pensioengerechtigden (5 zetels) als voor de geleding van actieve deelnemers (8 zetels).
01. PROFIEL VERANTWOORDINGSORGAAN.

Het Verantwoordingsorgaan van PMT bestaat uit 16 leden:

 • 3 vertegenwoordigers van werkgevers
 • 8 vertegenwoordigers van werknemers
 • 5 vertegenwoordigers van pensioengerechtigden

De leden namens de werkgevers worden benoemd door de werkgeversorganisaties in de sector Metaal en Techniek (Federatie Werkgeversorganisaties Techniek, FWT).
De leden namens de werknemers en namens de pensioengerechtigden worden benoemd na verkiezingen onder beide groepen.

De leden van het Verantwoordingsorgaan kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. PMT zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning door benoeming van een secretaris vanuit het bestuursbureau van PMT.

De leden van het Verantwoordingsorgaan van PMT hebben zitting voor een periode van vier jaar en kunnen twee keer worden herkozen.

02. LIJST ACTIEF DEELNEMERSBELANG.

De lijst ‘Actief Deelnemersbelang’ bestaat uit onafhankelijke personen die gezamenlijk een lijst vormen. Voor wat betreft de volgorde is rekening gehouden met de volgende criteria:

 • Ervaring van de kandidaat
 • Kennis van de pensioenmaterie
 • Beschikbaarheid in relatie tot het werk
 • Opleiding aan de hand van daarvoor ontwikkelde cursussen
 • Bereidheid om de kennis te verdiepen
 • Verwachte betrokkenheid
 • Diversiteit, aandacht voor met name jongeren en vrouwen

Op basis van de criteria is de volgende samenstelling gerealiseerd.
De lijst van kandidaten luidt in volgorde:

 1. Leo Rolf
 2. Edwin Helwerda
 3. Joshua Tourrich
 4. Suzanne Bakker
 5. Frank de Wit
 6. Marcel Zegers
 7. Wilfried de Waal
 8. Alex van Olst
 9. Yvonne Hermkens

Kijk voor meer info over de verkiezingen, FAQ’s, kandidaten en data op de PMT website: www.pmt.nl/vo-verkiezingen

of download de PMT Verkiezingskrant 2022

Onze lijst:

ACTIEF DEELNEMERS BELANG METAAL & TECHNIEK.

PMT kent verschillende groepen deelnemers. Namelijk de in de sector werkzame en premiebetalende deelnemers; dat zijn er ongeveer 420.000.

De oud-deelnemers die ooit in de sector hebben gewerkt en die nog een (klein) pensioen hebben staan bij PMT; dat zijn er ongeveer 700.000. Die worden ook wel de “slapers” genoemd. Deze groep mag volgens het verkiezingsreglement niet stemmen.

Tot slot zijn er nog 240.000 gepensioneerden.

ACTIEVE DEELNEMERS
GEPENSIONEERDEN
SLAPERS

HET BELANG VAN DE ACTIEVE DEELNEMERS.

Wij komen met name op voor de belangen van de premiebetalende deelnemers. Al onze kandidaten zijn actief werkzaam in de sector en premiebetalend. Maar wij kijken natuurlijk ook naar de belangen van slapers en gepensioneerden want gezamenlijk nemen wij met ruim 1 miljoen (oud)werknemers deel aan PMT.

Met name de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel vinden we van belang. Een rechtvaardige overgang naar het nieuwe stelsel voor alle deelnemers is voor ons van essentieel belang.

Daarbij letten we ook op groepen die vaak minder vertegenwoordigd zijn zoals jongeren, vrouwen en mensen uit specifieke doelgroepen. Onze kandidatenlijst is daartoe divers samengesteld.

Als lijst ‘Actief Deelnemersbelang’ stellen we graag het team aan u voor. Een belangrijk punt is een gezonde vertegenwoordiging te realiseren in diversiteit. In onze ogen is dat aardig gelukt. Lees mee en ontdek waar ze voor staan en voor strijden.

LEO ROLF

“Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor deelnemers, ongeveer 15-20% van uw loon wordt daarvoor opzij gezet. Solidariteit tussen verschillende groepen deelnemers is daarbij van groot belang. De afgelopen 4 jaar heb ik mij binnen het VO ingezet voor met name de premiebetalende deelnemers. Verder ben ik 16 jaar bestuurslid geweest (tot 2020) van het Pensioenfonds Detailhandel. 

Door mijn kennis en betrokkenheid bij de een aantal pensioenregelingen, beschik ik over een grote ervaring met de pensioenmaterie. U stemt op iemand die weet hoe pensioenfondsbestuurders denken en opkomt voor uw belangen. De komende overgang naar een nieuw stelsel is belangrijk voor alle groepen zowel jong en oud. Bij deze overgang moeten belangrijke keuzes worden gemaakt met grote, hopelijk voor deelnemers positieve gevolgen. Graag zet ik mijn deskundigheid en ervaring in ten behoeve van alle deelnemers PMT.”

JOSHUA TOURRICH

“Net als u neem ik deel aan het PMT pensioenfonds. En wellicht net als u heb ik vaak het gevoel niet echt betrokken te worden bij de ontwikkelingen van het fonds. Het pensioenfonds is in beweging. Constant. Ook met het oog op de komende overgang naar een nieuw stelsel is het belangrijk dat alle betrokken partijen goed en duidelijk op de hoogte gesteld worden. Met mijn 15 jaar ervaring in de uitgeefbranche en bij verschillende kennisinstituten, weet ik wat het betekent om je boodschap op een diverse, begrijpelijke en aansprekende manier te vertalen naar verschillende doelgroepen. Stem op mij als u ook gelooft dat ook pensioenfondsen moeten verjongen in hun organisatie en communicatie. En veel meer de technologische mogelijkheden dienen in te zetten om alle deelnemers goed op de hoogte te houden. Daar zet ik graag mijn kennis en vaardigheden voor in.”

FRANK DE WIT

“Pensioen wordt steeds belangrijker door toenemende vergrijzing en verdere individualisering van de samenleving. Vraagstukken als betaalbaarheid van pensioenen, solidariteit tussen verschillende groepen worden steeds belangrijker. Ook in mijn dagelijks werk binnen een onderneming waarin veel medewerkers deelnemen aan de bedrijfstakregeling van PMT zijn deze vraagstukken van groot belang. Door mijn kennis, competenties en betrokkenheid bij de inkoop van pensioenregelingen, beschik ik over een gedegen ervaring met de pensioenmaterie. In deze rol is het van groot belang zorgvuldige afwegingen te maken tussen de belangen van de verschillende belanghebbenden. Graag zet ik mijn affiniteit, kennis en ervaring in ten behoeve van het verantwoordingsorgaan van PMT om zo voor alle belanghebbenden een steentje bij te dragen aan de hervorming van de regeling in het kader van de transitie die het pensioenstelsel in Nederland ondergaat.”

WILFRIED DE WAAL

“Als HR professional ben ik van mening dat pensioen de meest onderschatte arbeidsvoorwaarde is binnen onze sector.
In mij HR loopbaan heb ik dan ook gemeend me hierin wat meer te moeten specialiseren. Ik heb de opleiding Leergang Adviseur Collectieve Pensioenen gevolg bij het SPO en daarmee heb ik enorm mijn kennis op dit gebied kunnen verdiepen. In 2018 had ik ook zitting in het Verantwoordingsorgaan, dus heb daarmee de nodige ervaring.
De zorgplicht van werkgevers inzake dit aspect vind ik een hele belangrijke. Hoe wordt duidelijk gecommuniceerd wat het belang is van onze regeling en hoe krijgen we dat op een duidelijke en verstaanbare taal over de bühne. Dat is waar ik voor sta.”

YVONNE HERMKENS

“De pensioengerechtigde leeftijd is soms dichterbij dan je denkt en daarom is het belangrijk om te zorgen voor een pensioenfonds dat, met aandacht voor diversiteit, werkt aan ons pensioen. Ik stel mij kandidaat omdat ik als werknemer binnen de TI branche aandacht voor diversiteit en inclusie belangrijk vind. Ik wil me er hard voor maken dat deze aandacht op alle gerelateerde plekken vorm krijgt. Dus ook binnen het Verantwoording Orgaan en daarmee binnen het Pensioenfonds.

Ik ben een geboren en getogen Limburgse en sinds 2002 met veel plezier actief binnen de installatiebranche. Samen met werkgevers en werknemers maak ik me hard voor een branche waar iedereen zich welkom voelt en zich kan ontwikkelen. En dan is het voor mij niet meer dan logisch dat die diversiteit ook weerspiegeld wordt binnen het pensioenfonds.

Ons team

MAAKT HET VERSCHIL.

EDWIN HELWERDA

“Pensioen klinkt saai en ‘zo ver weg’ en tegelijkertijd is het je belangrijkste spaarpot. We werken ongeveer 1 dag per week voor ons pensioen later. Daar moeten we met ons allen dus zuinig op zijn.

Ik heb ervaring als bestuurder van een klein pensioenfonds en ik weet daardoor hoe je kostenbewust met de premies moet omgaan binnen een fonds en een zo waardevast mogelijk pensioen probeert te bereiken. Dat is voor ons allemaal ontzettend belangrijk!
De pensioenregels veranderen binnenkort enorm en raken ons allemaal. Het is daarom belangrijk dat we de belangen van deelnemers bij die veranderingen zo duidelijk mogelijk laten horen aan het bestuur van PMT.
Ik stel me graag verkiesbaar voor het Verantwoordingsorgaan van PMT, zodat ik mijn kennis en ervaring met pensioenen nu in onze sector kan inzetten om namens alle deelnemers nu én in de toekomst een zo goed en betaalbaar mogelijk pensioen te bereiken.”

SUZANNE BAKKER

“Dalende rentes, vergrijzing en beleggingsresultaten hebben er onder ander voor gezorgd dat er een nieuwe pensioenstelsel komt. Kort door de bocht: we gaan minder beloven, maar spreken alleen over het totale vermogen wat per deelnemer is gereserveerd en hoe dit vermogen wordt belegd; het eerlijke verhaal. Ook worden de risico’s (in goede en slechte zin, over ouderen en jongeren) verdeeld; het nieuwe stelsel is nog steeds solidair. Welke impact gaat dit hebben voor de pensioenen van PMT? Wat voor gevolgen heeft het voor alle generaties? Hoe gaan we het eerlijke verhaal communiceren zodat niet alleen de oudere generatie, maar vooral ook de jongere generatie het belang van een goed pensioen meekrijgt?

Als nieuwkomer heb ik minder ervaring met pensioenen, maar desondanks zou ik een bijdrage kunnen leveren binnen het verantwoordingsorgaan als het gaat om de vertaling naar de deelnemers zelf; het eerlijke verhaal die iedere deelnemer begrijpt. Ook als je niet bekend bent met pensioenen. Ik ben al enkele jaren werkzaam binnen de techniek, maar heb de jaren ervoor verschillende werkgevers gehad, waardoor mijn pensioenopbouw niet optimaal is. Vanuit dat perspectief vind ik het eerlijke verhaal van enorm belang.”

MARCEL ZEGERS

“Binnen de metaalsector is een goede pensioenregeling een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor alle medewerkers van het bedrijf. Alle leeftijden, van jong tot oud, in alle functies, moeten erop kunnen vertrouwen dat je afdracht voor een goed pensioen ook goed beheerd wordt. De omslag naar het nieuwe pensioenstelsel zal voor alle deelnemers en gepensioneerden in de aankomende jaren erg belangrijk worden. Iedereen wil de zekerheid dat dit goed en op een eerlijke manier gebeurd voor alle generaties, met als uitgangspunt een marktconforme opbouw, maar ook de noodzakelijke Indexatie voor gepensioneerden.  Wij willen immers allemaal een goede oude dag beleven. Zeker met lage marktrentes, risico’s van belegd vermogen en een verdere vergrijzing vergt dit veel kennis, vaardigheid en is dit een uitdaging voor de toekomst. Hiervoor wil ik met mijn kennis, vanuit verschillende functies, van werkvloer tot management, in de metaal en de techniek, mij in de aankomende jaren in het verantwoordingsorgaan naar het bestuur kritisch maar positief inzetten. Hierbij wil ik ook veel aandacht geven aan een goede maar zeker begrijpbare communicatie en dienstverlening naar de deelnemers.”

ALEX VAN OLST

“Ik ben geboren en getogen in Barneveld en sinds 2008 met veel plezier actief binnen een installatiebedrijf als administrateur. In onze sector is een goed pensioen belangrijk voor met name de uitvoerende werknemers zoals monteurs. Het pensioen moet leiden tot een inkomen waarmee de werknemers op een goede manier van deze “pensioentijd” kunnen genieten. Een stabiel pensioen is daarbij van belang tegen aanvaardbare en betaalbare kosten voor werknemers. Verder is van belang dat het pensioen, anders dan de laatste jaren, in de toekomst weer geïndexeerd kan worden wat leidt tot koopkrachtbehoud van de pensioenen.

Tot slot is het belangrijk dat er degelijk en betrouwbaar door het Pensioenfonds wordt omgegaan met het vermogen. Waarbij een juiste balans wordt gezocht tussen goede rendementen en aanvaardbare kosten van het beleggen. Graag wil ik mij hiervoor inzetten de komende periode in het verantwoordingsorgaan van PMT.”

HOE MOET IK STEMMEN?

Van dinsdag 15 maart tot en met dinsdag 22 maart kun je stemmen. Dat is belangrijk omdat je zo goed vertegenwoordigd wordt in het pensioenfonds. Je kunt je stem digitaal uitbrengen via de website van PMT: pmt.digitaleverkiezing.nl/login

Daar dien je in te loggen met je persoonsnummer (7 cijfers) en geboortedatum.
Je kunt je persoonsnummer vinden in de correspondentie van PMT.

Als je deze niet bij de hand hebt, kunt je via DigiD inloggen via Mijn PMT: deelnemersportaal.mijnpmt.nl/login

Heb je het persoonsnummer gevonden, noteer het dan en log uit.

Wanneer je bent ingelogd om te stemmen kun je de kandidaat kiezen waar je op wil stemmen, hopelijk op een kandidaat van Actief Deelnemers Belang Metaal & Techniek.

Uiterlijk op 5 april 2022 wordt de uitslag bekend gemaakt op de site van PMT.

JE HEBT NOG EVEN, MAAR STEM OP TIJD
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor ons?

WAAROM WE VOORAL NU MOETEN STEMMEN…

Contact.

LAAT HET ONS WETEN.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten en doe mee.